Lidé

Fridrich I. Hádavý

Fridrich I. byl kníže z rodu Wettinů, od roku 1381 jeden z míšeňských markrabat, po roce 1415 získává marku celou. Roku 1421 zvítězil nad husity v bitvě u Mostu, což byl tehdy jeden z mála vojensk...

Fridrich II. Dobromyslný

Byl nejstarším synem Fridricha I. a po jeho smrti roku 1428 vládl společně s bratry Vilémem III. zvaným Udatný, Heinrichem (Hynkem) a Zikmundem. Za jeho vlády došlo roku 1438 ke sjezdu stavů, kter...

Jan IV. Děčínský z Vartenberka

Byl synem Jan Gasta z Vartenberka, po kterém zdědil panství Děčín a Střekov se Svádovem a Vartou. O Střekov, Svádov a Vartu přišel po roce 1400.
V roce 1396 se stal fojtem braniborské Nové...

Jan VI. Děčínský z Vartenberka

Jan VI. z Vartenberka se stal politickým a vojenským spojencem Jiřího z Poděbrad, kterému pomáhal dobýt Prahu. Budoucí český král po dosednutí na trůn na svého spojence nezapoměl a ustavil ho v...

Jiří z Poděbrad

Pocházel z původního moravského rodu pánů z Kunštátu, jehož poděbradská linie byla založena Jiřího pradědem Bočkem I., který se jako první psal „z Kunštátu a Poděbrad“. Jeho rodiči byli Viktorín...

Ota V. Braniborský

V roce 1278, po smrti českého krále Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli panovalo v Čechách bezvládí. Přemyslův nedospělý syn Václav byl dlouhodobě internován na hradě Bezdězu svým poruč...

Rod Vartenberků

Kolébkou rodu je střední Pojizeří. Nejstarší známý předek, komorník Markvart, se připomíná v roce 1159. V prvních generacích byly užívány přídomky po držených statcích – z Března a z Hruštice. Ve...

Rod Wettinů

Wettinové byli saský šlechtický rod, který držel nejprve hodnost markrabskou, později kurfiřtskou a v novověkém období také královskou. Jejich panství se rozkládalo v Horním Sasku (dnešní spolkov...

Vilém III. Udatný

Byl druhorozeným synem saského kurfiřta Fridricha I. a vévodou saským. Při Altenburském dělení roku 1445, které mělo být uzavřeno s jeho starším bratrem Fridrichem II., mu připadla durynská a...

Zikmund I. Děčínský z Vartenberka

Jeho život ovlivnila doba husitských válek, kterých se aktivně účastnil na straně protivníků kalicha. Jestliže Jan Žižka z Trocnova postavil nedaleko Litoměřic u Třebušína svůj hrad Kalich, pak...