Fridrich I. Hádavý

Fridrich I. byl kníže z rodu Wettinů, od roku 1381 jeden z míšeňských markrabat, po roce 1415 získává marku celou. Roku 1421 zvítězil nad husity v bitvě u Mostu, což byl tehdy jeden z mála vojenských úspěchů katolické strany. Díky vojenským zásluhám právě v husitských válkách mu roku 1423 král Zikmund daroval panství Sasko-Wittenberk, jehož držba byla spojena s kurfiřtským hlasem při volbě římského krále – od té doby se píše ne jako čtvrtý, ale jako první. K oblénění došlo v Budě roku 1425.

Po smrti svého bratra Viléma se stal Fridrich vládcem veškerých wettinských držav kromě Durynska. Jako první ze svého rodu byl pohřben v míšeňské katedrální kapli.