Javascript is required to view this map.

Chřibský hrádek

Pozůstatky opevněné středověké lokality, která se nachází na převýšeném konci skalnaté pískovcové ostrožny v údolí Doubického potoka nedaleko Dolní Chřibské.

Původní jméno této lokality není ze středověkých písemných pramenů známo, pro její dataci je tak rozhodující výpověď archeologických pramenů. Z jejich rozboru vyplývá, že místo bylo osídleno od druhé poloviny 13. do počátku 14. století. V porovnání se dvěma podobnými lokalitami, které se v Českém Švýcarsku nacházejí, tedy s tzv. Brtnickým a Vlčím hrádkem, se zdá, že Chřibský hrádek vznikl o něco dříve. K zániku všech uvedených lokalit došlo přibližně ve stejné době a to ještě před rokem 1339, kdy byl vojskem hornolužických měst dobyt a zničen hrad Krásný Buk.

Předhradí Chřibského hrádku je vymezeno vnějším příkopem a prudkým svahem spadajícím dolů k potoku. Od skalního suku, který byl jádrem celé lokality, je odděleno druhým, vnitřním příkopem. Zvýšený terén, který provází oba hradní příkopy, není pozůstatkem hradby či valu, nýbrž, jak ukázal archeologický průzkum, materiálem navršeným při hloubení příkopů. Skalní suk na konci ostrožny převyšuje plochu předhradí přibližně o 10 m. Původně byl zpřístupněn asi jen dřevěným schodištěm či žebříkem, po němž se však nedochovaly žádné stopy. Na vrcholu nalezneme do skály vytesaný objekt přibližně obdélného půdorysu s výklenkem v jeho západní stěně. Stopy trámových konstrukcí při okraji tohoto objektu vypovídají, že se nad ním nacházela dřevěná či hrázděná stavba. Překvapivě se však v prostoru jádra nepodařilo najít žádné stopy obvodového opevnění. Zajímavostí je i slepé okno vytesané do stěny skalního bloku hluboko pod západním okrajem vrcholové plošiny.

Ochrana Chřibského hrádku spočívala zejména na vyvýšené poloze skalnatého, ovšem ne zcela nezdolatelného suku. Nejlépe přístupnou stranu proti ostrožně zpevňovalo předhradí vybavené dvěma příkopy. Podobně jako v případě již zmíněného Brtnického a Vlčího hrádku se doposud nepodařilo bezpečně prokázat historickou úlohu této lokality. Donedávna byly všechny tři považovány za malé hrady, které by sloužily jako opěrné body při odlehlé hranici panství či jako sídla manů. Manové byli příslušníci nižší šlechty, vázaní konkrétní službou (zejména vojenskou) majiteli panství. U Chřibského hrádku by tak bylo možné uvažovat o jeho příslušnosti k panství hradu Krásný Buk nebo hradu Ostrý, kam zdejší území na konci 14. století bezpečně náleželo. Současná věda se však stále více přiklání k názoru, že se v případě těchto lokalit nejednalo o hrad ve smyslu panského sídla, ale o sídlo sloužící k ochraně majetku osob, které ve zdejší neobydlené a pro zemědělství nevhodné krajině provozovaly jiný způsob obživy (např. těžba drahých kovů, sklářství, výroba dehtu), jako se to zdá být zřejmé v případě stejně starého, tzv. Kyjovského hrádku.

Místo

50° 52' 23.9988" N, 14° 27' 5.0004" E