Události

Nadpis
1234 Česká královna Kunhuta zakládá ženský cisterciácký klášter Marienthal v Horní Lužici
1245 Vznik nejstarší dochované knihy městských práv v saském Cvikově - odráží severoněmecké (magdeburské) zvyklosti
1248 Pány z Kamence založen ženský cisterciácký klášter Marienstern v Horní Lužici
1288 Po smrti Jindřicha III. musel jeho syn Albrecht vzdorovat dědickým nárokům dalších Wettinů, durynské šlechty i císaře - období nestability.
1292 - 1298 Doba vlády římského krále Adolfa Nassavského, který prohlásil Míšeňsko za uvolněné říšské léno.
1298 Římský král Albrecht Habsburský zastavil Míšeňsko svému švagrovi a českému králi Václavovi II.
1307 Bitva u Lucky poblíž Lipska:

Wettinové porazili krále Albrechta a obnovili tak svou vládu v Míšeňsku.

1307 - 1323 Markrabí Fridrich I. z rodu Wettinů obnovil bývalé rodové državy pod svou nadvládou.
1319 - 1329 Jan Lucemburský získává pod svou kontrolu Budyšínsko a Zhořelecko
1400 - 1402 Doninská válka:

Saský vévoda Vilém obsazuje panství českých leníků pánů z Donína a z Koldic